Làm gì khi chồng lười chăm con

dkvj xonkj sdjnsdg ksdkgjbskn