Tại sao được chăm sóc nhưng trẻ lại hay bị bệnh hơn trẻ khác