Tìm được một người thực sự hiểu được mình rất khó

nvkvcxô dbch đnb dkj bfd